Ons is die draers van die boodskap

Die Rapportryers berus op ’n Christelik Afrikaanse grondslag.

Die Rapportryers streef daarna om: Die Afrikaanse taal, sedes en gewoontes soos geopenbaar in sy Christelike geloof, geskiedenis en tradisies te ontwikkel, uit te leef, te handhaaf en te bevorder met die jeug en gesonde gesinsbande as vertrekpunt.

Strewe

Die Rapportryers streef daarna om: Die Afrikaanse taal, sedes en gewoontes soos geopenbaar in sy Christelike geloof, geskiedenis en tradisies te ontwikkel, uit te leef, te handhaaf en te bevorder met die jeug en gesonde gesinsbande as vertrekpunt.

Patriotisme en ‘n lojale samehorigheidsgevoel in eie geledere en onder almal wat die Rapportryers se grondslag en doelstellings aanvaar, te bevorder.

Leuse

Die leuse van die Rapportryers, DRAERS VAN DIE BOODSKAP, ondersteun die wese van die beweging.

Ontstaan van die Rapportryers

Met die inwyding van die Voortrekkermonument in 1949 , het daar perdekommando’s van dwarsoor die land, selfs vanuit die voormalige S.W.A. en Rhodesië, na Pretoria met groeteboodskappe vertrek.

Die gedagte het by hulle ontstaan om ‘n reünie van hierdie “Rapportryers” te hou, en ‘n klub te stig vir Afrikaners, waar hulle hul Christenskap en Afrikanerkultuur kan uitleef, gesellig saam kan verkeer en net doodeenvoudig lekker kuier.

Die klub is toe die volgende jaar in die destydse bekende Bloukamer te Parkstasie in Johannesburg gestig en het bekend gestaan as die Rapportryerklub. Die klub het dinamies gegroei tot die landwye volksdiens- en kultuurbeweging, bekend as die die Federasie van Rapportyerskorpse.

Mettertyd is die Junior Rapportryers ook gestig vir manne onder 35 jaar oud. In 2000 het die Federasie van Rapportryerskorpse ontbind en saamgesmelt met die Junior Rapportryers, waarna die naam verander is na die Rapportryers.

Hoe lyk die Rapportryers Vandag?

Die RRB bestaan uit korpse wat in elke dorp of stad gevestig kan word. Daar kan meer as een korps in ’n dorp of stad wees. Korpse in ‘n provinsie werk nou saam.

Korpse hou normaalweg eenkeer per maand ’n vergadering of byeenkoms. Getrou aan tradisie word dit dikwels met ‘n vleisbraai afgesluit. ‘n Provinsiale vergadering of beraad word elke tweede jaar gehou - die jaar waarin daar nie 'n landsberaad plaasvind nie. Die provinsiale vergadering/beraad word deur soveel lede moontlik van die betrokke provinsie, bygewoon. Die voorsitter wat tydens hierdie byeenkoms verkies word, dien ook as lid van die Rapportryerraad. ‘n Raadslid word elke tweede jaar tydens die vergadering / beraad van die provinsie verkies, om in die Rapportryerraad te dien.

Die Rapportryerraad van die RRB vergader, soos omstandighede dit vereis, twee keer per jaar. Indien nodig, hou hulle ook telefoonkonferensies. Die Landsberaad, wat deur alle lede bygewoon kan word, word elke tweede jaar gehou.

Beraadgangers woon gewoonlik gesamentlik ‘n kerkdiens die Sondag by, alvorens hulle uitmekaar gaan.

Die RRB is ‘n nie-winsgewende en ’n nie-politieke organisasie. Ledegeld word van tyd tot tyd deur die Rapportryerraad vasgestel. Veteraanlede, gesinslede en lede onder die ouderdom van 27 jaar, kom in aanmerking vir ledegeldtoegewings.Boodskap van die President


Cilliers de Kock
Cilliers de Kock

Beste Rapportryers

Dit is vir my ‘n groot voorreg om as nuut verkose President van die Rapportryers vir die eerste keer na almal te kan uitreik.

Tydens my termyn as Vise-President saam met oom Johan Roos, het ek baie geleer en het nou groot skoene om vol te staan, maar soos dit ook gesê word, vee ‘n nuwe besem skoon.

Ons het weereens ‘n bitter lekker Landsberaad beleef in Graaff-Reinet met die gasvryheid wat net die Karoo se mense kan bied. Vir die manne wat dit misgeloop het: Begin nou reeds beplan vir die 2026-Landsberaad wat in Pretoria deur die Jakaranda-manne aangebied gaan word.

Al die Raadslede het eenparig ingestem dat ons met ‘n nuwe benadering ‘n daadwerklike poging gaan aanwend om nuwe lewe in die Rapportryers te blaas. Ons besef dit is in baie opsigte moeilike tye, maar ons kan dalk juis dÍt gebruik om die Rapportryers ‘n LEKKER plek te maak – ‘n plek om net so bietjie perspektief te kry van wat nog regtig in die lewe saak maak, en hoe ons as Rapportryers ‘n verskil kan maak.

Ons praat sommer van “DIE PLAN”, maar dit is nie veel meer as net basiese “besigheidsbeginsels” om net ‘n bietjie meer struktuur te kry nie. Ons wil onder andere fokus op klein goedjies soos:

  • Gereelde kommunikasie met alle rolspelers en besoeke aan korpse. Ons glo dit gaan reeds ‘n wesenlike verskil maak,

  • Die opstel van ‘n jaarprogram om ons eie bewegings te beplan vir ondersteuning en bywoning van aksies en vergaderings,

  • Doelgerigte beplanning met ledewerwing en takstigting. Dit kan nie net by praat bly nie. daar moet aksies wees wat die PLAN kan verwesenlik.

Saam met die Raad het elke beraadganger by die Landsberaad ook ingestem om “DIE PLAN” aktief te ondersteun deur die ondergenoemde te onderteken.

“DIE PLAN” is gebou op drie eenvoudige uitgangspunte wat ons glo ‘n groot verskil kan maak, naamlik om:

  • Rapportryer-wees lekker te maak!

  • Minstens twee nuwe lede per jaar te werf, en

  • Aanpasbaar te wees en vernuwing te aanvaar.

Die lied “Ek steek my hand op”, wat deur Ruan du Toit van die groep Touch of Class gesing word, het ‘n besondere gees van entoesiasme by die Landsberaad ingedra. Dit is daar sommer nie-amptelik herdoop as “Die Rapportryerlied”. Dit sal baie waardeer word indien hierdie lied by die volgende vergadering van julle korpse gespeel word en sommer ook dikwels daarna. Die musiek en woorde is op You Tube beskikbaar.

Die Dagbestuur en Raadslede is druk besig met baie administratiewe take wat gaan bydra om ons nuwe inisiatiewe suksesvol te ondersteun. Dit sal deur julle onderskeie Raadslede aan almal gekommunikeer word.

Ons is reeds in gesprek met verskeie ander organisasies wat ons passie en waardes deel sodat daar nouer samewerking kan wees. Die gedagte is om hulle lede reg oor Suid Afrika uit te nooi om by die Rapportryers tydens ons byeenkomste te kom kuier. Baie organisasies funksioneer op die basis dat hulle lede geldelike bydraes maak, maar verder passief is, terwyl daar tog van hulle kan wees wat sal wil inskakel by die Rapportryers wat ‘n meer aktiewe lidmaatskap bied. Dit kan tot voordeel van almal wees, maar hiervoor is dit belangrik dat ons die vergaderings LEKKER maak, maar tog doelgerig en effektief is.

Ons het teen die einde van verlede jaar, kort na Shaun Heunis as bemarker by die Rapportryers aangesluit het, ‘n lokaas-brosjure ontwerp om te gebruik vir bekendstelling van die RRB. Ons het ook ons RRB-brosjure, wat ons aan belangstellendes kan gee, vernuwe. Baie korpse het by die Landsberaad daarvan geneem, maar ons wil dit graag aan almal stuur vir gebruik by enige funksie of uitreik waar julle blootstelling het aan die publiek. Gebruik dit asseblief om nuwe lede te werf en laat weet gerus vir Shaun by bemarking@rapportryers.org.za as julle nog benodig.

Doen asseblief ook moeite om julle eie bemarkingsmateriaal te vernuwe deur die nuwe embleem en nuwe korporatiewe identiteit te gebruik. Dit vertoon mooi en trek baie aandag. So kry ons ook eenvormigheid in die Rapportryers. Ons het ‘n verskaffer in Pretoria wat net die afdakkies en vlae se materiaalgedeeltes kan vervang om koste te bespaar. Hiervoor sluit ons hulle brosjure met pryse en kontakbesonderhede in. Skakel hulle gerus direk.

Met ons Bybelvasvra se sluitingsdatum wat vinnig nader kom (30 Junie) wil ek julle asseblief vra om ekstra moeite te doen met die werwing van nuwe spanne. Hierdie projek word onder die aandag gebring van elke bekende organisasie waarmee ons gesels.

Hoe groter en sterker ons die projek kan maak, hoe beter vir ons beeld. Ons het reeds nuwe borge betrek wat skenkings vir die prysgeld maak. Ons plaas ook in Maroelamedia, wat ons baie goed gesind is, advertensies van die Bybelvasvra met uitnodigings aan lesers om in te skryf.

Dit is my missie om elke korps in die volgende twee jaar te besoek. Ek sal graag elkeen wat die passie deel om die Rapportryers weer in sy volle glorie te laat groei, en van krag tot krag uit te bou, persoonlik wil ontmoet.

Dankie vir elkeen se deelname en ondersteuning.

Rapportryersgroete.

Cilliers de Kock
President